Ervaringen

Ervaringen van deelnemers in Spanje en Nederland“You are an energy master and you have this special gift with vulnerability.”
Hal Stone
(in een gesprek met Maria Daniëls)“U heeft talent voor ‘totale omzetting’, om het mensen mogelijk te maken —en het vertrouwen te geven— dat men zich inderdaad kan veranderen, door iets, dat van binnen naar buiten wil komen, te laten ontstaan.”
Elia
 (in een gesprek met Maria Daniëls)

“Maria Daniëls is a master teacher. She brings to everything she does a depth and maturity that come not only from her studies, but from a wide variety of life experiences as well. She has led a full - and fully examined - life. Maria has been working with us and with Voice Dialogue for over 20 years and has served as senior staff in our trainings. Her teaching and facilitation are both excellent.”
Hal & Sidra Stone - Originators of Voice Dialogue and authors of Embracing Our Selves

Het gist dat me nieuwe wegen deed vinden
"Twee jaar hard werken met Maria's ondersteuning, wat een ontdekking! Je bent het gist geweest, dat me in staat stelde om nieuwe ontdekkingswegen te vinden in mijn doorgaande proces van zelfontwikkeling. Jij hebt die speciale inslag, die de ander ertoe brengt om scher- per te denken, terwijl je hem of haar de juiste koers laat kiezen, altijd steunend in het proces. Je hebt het vermogen om jin en yang samen te brengen om de an- der te helpen zijn eigen eenheid te vinden. Heel veel dank."
Martin de W.

Een meester in de kunst van het invoelen
Ik wilde Voice Dialogue sessies doen met Maria, maar ik woon aan de andere kant van de oceaan, in de Verenigde Staten. Dus gebruiken we Skype, in combinatie met de telefoon, voor mijn sessies. Maria blinkt uit in het aanvoelen van mijn energie, en het vatten van de kern waar het om gaat. Ik voel mij gezegend met de mogelijkheid van Voice Dialogue sessies in mijn eigen huis, dankzij internet, terwijl Maria op een ander continent woont. Ik heb toegang tot een fantastische coach, terwijl we duizenden kilometers van elkaar wonen. Het videobeeld is behulpzaam aan het begin en aan het eind van de sessie; eenmaal in het werk wordt het beeld minder belangrijk en draagt de stem alle energie over. Dat blijft voor mij het belang- rijkst. Ik kan Maria als begeleider, en als coach, aan iedereen aanbevelen. Ze is een meester in de kunst van het in- voelen van, en aansluiten bij, de energie van de cliënt en haar subpersoonlijkheden, ondanks de afstand."
Catherine

Nieuwe dimensies van kracht en levenslust
"Vier maal per jaar rijd ik naar Bergen. Soms vol ideeën die ik wil delen, of overlopend van vragen die ik wil on- derzoeken. Soms twijfelend of het wel zin heeft, om- dat 'er helemaal niks speelt'. De sessies zijn steeds verrassend door hun vorm en diepgang. Altijd, ook als ik vooraf twijfelde, rijd ik verrijkt naar huis. Maria weet als geen ander te zijn met wat is. Ze vraagt, en vraagt door, maar ze is vooral ook stil en alert aanwezig. Ze heeft de opmerkelijke gave om aan te sluiten bij wat op dat moment in mijn persoon aanwezig is. Ze geeft me de ruimte om te praten over wat ik moeilijk vind in mijn werk. En over waar ik boos of bang van word in mijn leven. Door haar interventies heb ik veel over mezelf ontdekt. Verborgen gevoeligheden en zorgen die onbewust mijn handelen sturen. Maar ook nieuwe dimensies van mijn kracht, levenslust en spiritualiteit. Ik ervaar het als een voorrecht om door Maria gecoacht te worden en kan haar als coach, supervisor en trainer van harte bij iedereen aanbevelen!"
Martin H.

Een adembenemende ervaring "In de diepgewortelde problemen tussen mijn echtge- noot en mij, heeft Maria ons uit onze ruzie-routines ge- trokken door ons tijdens een meerdaagse sessie op een goed gekozen moment van stoel te laten verwisselen en ons in de energie van de ander te laten verplaatsen. Het was een adembenemende ervaring om ineens te voelen wat mijn man al die jaren had gevoeld. Er wa- ren geen woorden voor, maar die ene ervaring, dat ene moment deed mij in ieder geval doorvoelen wat het is om hem te zijn. Sindsdien gaat het goed tussen ons. Duizendmaal dank, Maria!"
Else

Thuiskomen bij jezelf
"Een bezoek aan Maria voelt als thuiskomen bij jezelf. Maria is een oase van rust en een bron van energie. Ze luistert vol aandacht en vraagt net die dingen die je niet verwacht. Ze bewandelt ongeëffende paden, zet de dingen op hun kop, waardoor je nieuwe dingen over jezelf ontdekt. Haar aanpak met Voice Dialogue heeft mij verder ge- bracht dan ik vooraf voor mogelijk hield. Ik heb het in- zicht gekregen dat ik niet één statische persoon ben. Door Maria heb ik meerdere deelpersoonlijkheden ont- dekt die elk hun eigen invloed hebben. Deze 'stemmen' hebben een link naar mensen in mijn omgeving, zoals familie en vrienden. Bij mij verschillen de deelpersoonlijkheden nog al eens van mening. Voorheen belemmerde me dit enorm. Ik had het gevoel dat ik vastliep en er niet meer uit kwam. Nu weet ik dat ik twijfel over de voors en tegens van een probleem. Ik geef de 'stemmen' de ruimte om hun kant van het verhaal te 'vertellen'. Daarna kan ik alle meningen overzien en bepalen wat ik wil. Met wat ik geleerd heb bij Maria heb ik het gevoel dat ik weer aan de knoppen zit. Dat ik niet langer afhanke- lijk ben van invloeden van buitenaf, maar dat ik dege- ne ben die bepaalt wat er in mijn leven gebeurt." Reinier De gevolgen lijken magisch "Maria zegt dat ze eigenlijk niets doet. Misschien is dat wel waar. Toch gebeurt er iets als ik binnenkom in haar praktijk. Wat precies is moeilijk te omschrijven. Maria luistert aandachtig. Niet alleen naar wat ik zeg. Vooral ook naar alles wat ik kennelijk uitstraal, doe en laat. Via de ogen en voelsprieten van Maria leer ik an- ders naar mezelf kijken. Ik denk dat de uitwisseling van aandacht en energie iets teweegbrengt. Bewustzijn van gevoelens en gedrag op een manier die ik niet ken- de. Dat werkt buitengewoon verhelderend. Die helder- heid werkt nog dagen-, wekenlang door. Het helpt mij mijn handelen en voelen te herkennen, te duiden en vanuit een nieuw perspectief te bezien. De therapie die Maria toepast is niet gericht op vertel- len, praten en herkauwen. Maar op voelen. Dat geeft een gevoel van herkenning en thuiskomen. Waarschijn- lijk logisch; het is mijn eigen, werkelijke gevoel dat ik ontwaar in de wirwar van denkgewoontes en gedragspa- tronen. Ik vind het een boeiende ontdekkingstocht die ook een heel prettige weerslag heeft op de relatie met mijn geliefde. De werkwijze van Maria komt nuchter op mij over — Maria is eerlijk en direct — de gevolgen lijken magisch.
Maartje

Er ordent zich iets in mij "Mijn ontmoetingen met Maria eens per maand... Intensieve voice dialogue sessies waarbij ik verwonderd en ontroerd ervaar wat de verschillende stemmen in mij te zeggen hebben en hoe dat verband houdt met het voelen van mijn lichaamsenergie—het ene moment dodelijk vermoeid en het andere moment vol leven, vi- taal en actief... Als ze aan het woord geweest zijn en als vanzelfspre- kend energetisch gevoeld, ordent er zich iets in mij op natuurlijke wijze — er is geen programma of ingrijpen nodig — er is alleen aandacht, luisteren, en vertrouwen. Als Maria luistert en vraagt, vertegenwoordigt ze dit vertrouwen dat alles zich zelf ordent als het aan het woord mag komen, in het licht mag staan. Het is voor mij voelbaar, dat ze zelf een innerlijke reis is gegaan en gaat en dat is een enorme herkenning en ondersteuning voor mij. Samen verkennen we mijn psy- chisch en lichamelijk landschap, waarbij zij met me meeloopt, me zo nodig een pad wijst, het overzicht houdt, de touwtjes in handen heeft... dat wel. Dit laatste doet ze met mildheid, levenservaring, ken- nis van voice dialogue en energiewerking en met vaste hand. Ze toont eerbied en respect voor alles wat zich laat zien. Ze blijft bij zich zelf, ze blijft waar ze is, en tegelijkertijd is ze open voor mij. Er is geen vermen- ging van energie en toch een intense verbinding... Ik maak op een andere manier kennis met mezelf (en daardoor met anderen, de wereld) dan door analyseren, denken/voelen. Geraakt ben ik door het tijdens deze sessies ervaren van de prachtige complexiteit van mezelf en alle men- sen, de hele natuur en de onlosmakelijke verbonden- heid van alles met alles...
Gerdien

Overgave
"Met zware benen toog ik naar Bergen. Met naam, adres en telefoonnummer op zak van iemand die mij daar ging helpen. Na lang twijfelen had ik dan toch maar een afspraak gemaakt. Na lang aandringen ook, van vrienden die mij verzekerd hadden dat ik er baat bij zou hebben. Hoe kon dat nou — wie kon het overlijden van ouders en broer binnen één jaar nou bij mij wegnemen? Plus lle stress die er omheen had gezeten? Bovendien had ik mijn leven lang — een halve eeuw — mijn problemen zelf opgelost. En dat zou ik nu weer doen. Ik had daar- bij niemand nodig. Maar het ging niet, ik bleef in cir- kels ronddraaien. Na twee maanden doe-het-zelven moest ik erkennen dat het me niet alleen lukte. Bij de voordeur in Bergen aarzelde ik. Bijna was ik weer weggelopen, ik wilde mijn problemen toch weer liever zelf oplossen. Maar mijn hand belde aan en daar- mee begon de eerste sessie, een wederzijds aftasten of de aanpak kans van slagen zou hebben. Als verdoofd stond ik ruim twee uur later buiten, met een afspraak voor de tweede sessie, twee weken later, en een beet- je huiswerk. Ik voelde me een totaal ander mens en voor het eerst sinds lange tijd rustig. Maria Daniëls, zo heet de vrouw die mij ging helpen, werkt met Voice Dialogue, een techniek om inzicht in persoonlijkheidsstructuren te krijgen. Het leek haar goed als ik iets over deze techniek zou lezen voor de volgende sessie, dan zouden we dezelfde taal spreken. Voorzichtig groeide bij mij een nieuwsgierigheid naar Voice Dialogue. Internet en de boekhandel brachten er voldoende informatie over. Het bleek te gaan om een werkmethodiek voor zelfanalyse, opgesplitst naar ver- schillende 'ikken' die we in ons hebben. Ik schrok van de term 'ikken', het klonk me griezelig kinderlijk in de oren, liever dacht ik in termen van energieën. Maar de methodiek was helder en al gauw ontdekte ik een soort logica in het onderscheiden van verschillende persoon- lijkheidskanten. Hoe nu verder? Daarvoor zorgde Maria Daniëls in de tweede sessie. Aandachtig luisterend, af en toe sturend met een ge- richte vraag, haalde ze steeds duidelijker de verschil- lende kanten in mij naar boven. Ze waren herkenbaar, omdat ze uit mijzelf kwamen en toch ook een enkele keer heel verrassend. Vooral door de verhouding waar- in ze tot elkaar stonden. En weer stond ik ruim twee uur later buiten met dat heerlijke, volledig rustige gevoel. Zo ging het ook de volgende sessies. Steeds duidelijker kwamen de verschillende persoonlijk- heidskanten aan bod en lukte het ermee te werken. Er tekende zich een wereld af, vanuit mijzelf, maar nog nooit zo helder en zichtbaar. Aan het eind stond ik tel- kens met een steeds sterker en compleet rustig gevoel weer buiten. Er speelde zich tijdens en tussen de sessies een heel proces af. Een proces dat mij langzaam zicht gaf op mijn problemen. Zodanig, dat ik er zelfs mee kon wer- ken. Ik kon ernaar kijken, het wikken en wegen, het bewust terzijde schuiven of juist alle aandacht schen- ken. Problemen bleken jengelende kinderen. Negeren maakt het gejengel erger, juist op gegeven momenten aandacht schenken, brengt ze tot zwijgen — tot rust. Dit betekent niet dat het proces zonder slag of stoot verliep. Dat zeker niet! Er zijn momenten geweest dat alles ongelooflijk heftig in me te keer ging. Maar uit- eindelijk kwam ik er weer uit en moest ik toegeven dat het me alleen maar weer verder had gebracht. En zo verliep het proces, tot de ontwikkeling uiteinde- lijk in een totale afronding resulteerde. Getriggerd door die ene vraag van Maria, op een ultiem moment gesteld: "Geef je je weleens helemaal over?" Ik hoefde geen moment na te denken en antwoordde spontaan en eerlijk: "Nooit!" Die vraag en mijn antwoord hebben mij de dagen en weken daarna intensief beziggehouden. Langzaam ont- dekte ik langs de weg van Voice Dialogue hoe essenti- eel ze voor mij, voor mijn persoonlijkheid bleken. En belangrijker nog, hoe essentieel voor mijn toekomst met de oplossing — of liever, plaatsing van mijn proble- men. Het duurde enige tijd voor ik mij werkelijk aan de techniek had overgegeven en nu — met die laatste bewustzijnsstap, had ik het laatste stukje van de enor- me legpuzzel in handen. Het proces was voltooid. Mijn oude problemen zijn de wereld niet uit, maar ze blok- keren mijn leven niet meer. En wat misschien nog wel belangrijker is, ook nieuwe problemen doen dat niet meer".
Sophia

Copyright © Maria Daniëls 2021 | Photography © Annemarie Hoogwoud | Disclaimer | Privacy policy
Realisatie & CMS: Pixel Creation